Denevy Logo

Náš etický kodex

Náš etický kodex

Ke střetu zájmů dochází, když upřednostňujeme osobní, skupinové, finanční nebo politické zájmy před zájmy společnosti. Vedení a zaměstnanci jsou zodpovědní za to, aby se vyhnuli nebo vytvořili dojem, který je v rozporu s jejich zájmy a zájmy společnosti DENEVY. Vašim povinnostem vůči DENEVY by nemělo nic bránit, ať už v zaměstnání nebo jinde.
Občas se při práci setkáváme s důležitými neveřejnými informacemi o naší společnosti, klientech či partnerech. Nákup nebo prodej cenných papírů společnosti na základě těchto informací je považován za tzv. "insider trading", při obchodování s cennými papíry na základě zneužití vnitřních informací. Na základě těchto neveřejných informací nesmíme kupovat ani prodávat cenné papíry DENEVY nebo jiných společností. Dále nesmíme takové interní informace poskytovat nikomu jinému ("dát někomu tip") za účelem jejich zisku. Tento zákaz platí bez ohledu na to, kde žijeme nebo kde žije osoba, která informace přijímá.

Informace jsou považovány za neveřejné, pokud nebyly sděleny veřejnosti vhodným způsobem. Příklady důležitých neveřejných informací (před vhodnou veřejnou komunikací) jsou:

  • zisky a další finanční informace;
  • změny dividend;
  • změny ve vrcholovém vedení;
  • významné události v regulovaných oblastech; fúze, akvizice, prodeje a společné podniky; schválení nebo zamítnutí významného produktu;
  • výsledky klinické studie (ať příznivé či nepříznivé) nebo významné studie.
Antimonopolní zákony a zákony o hospodářské soutěži se zaměřují na způsoby, jak zajistit, aby společnosti soutěžily na základě kvality, ceny a služeb. Tyto zákony se nazývají antimonopolní zákony, omezující zákony, zákony proti nekalým obchodním praktikám, zákony proti nekalé soutěži, cenové diskriminaci nebo kartelové zákony. Obecně slouží k ochraně konkurence (a někdy i malých konkurentů). Mimo jiné zakazují dohody o pevných cenách, sdílení trhu nebo zákazníků, účast na skupinovém bojkotu a snahy o získání nebo udržení monopolu jinými činnostmi, než je soutěž založená na zásluhách.
Je důležité, abychom byli na trhu uznáváni jako společnost, která jedná eticky a spravedlivě. Nepokoušíme se získávat informace našich konkurentů nebo informace o nich nezákonným nebo nečestným způsobem. Proto je zakázána krádež vnitřních informací, držení informací, které jsou předmětem obchodního tajemství a které byly získány bez souhlasu vlastníka, nebo nátlak bývalých či současných zaměstnanců jiných společností ke zveřejnění těchto informací.
Korupce a úplatky jsou zakázány. Ani my, ani nikdo, kdo nás zastupuje, nesmíme nabízet ani poskytovat úplatek, nezákonnou provizi nebo jinou nepatřičnou platbu. Nesmíme ani poskytovat nic hodnotného, abychom získali obchod, nevhodně ovlivňovali rozhodnutí nebo získali nespravedlivou obchodní výhodu – ani se nesmíme ocitnout v situaci, kdy by se to tak mohlo zdát.
Veškeré naše reklamní aktivity ve vztahu ke klientům směřují k zajištění efektivního využívání našich produktů a zlepšení používání softwaru. K poskytování informací využíváme širokou škálu komunikačních kanálů. Bez ohledu na použité metody však musí být informace poskytnuty přesným a vhodným způsobem.
Respektujeme právo vedení společnosti a zaměstnanců podílet se na politice a angažovat se v politických aktivitách dle vlastního výběru. Mnoho vlád zakazuje nebo reguluje firemní peněžní a nepeněžní politické příspěvky. Jakékoli navrhované firemní příspěvky nebo politické aktivity by měly být přezkoumány a schváleny vedením společnosti DENEVY.
Společnost DENEVY si velmi cení rozmanitého původu, dovedností a schopností, které zaměstnanci z celého světa přinášejí do našeho podnikání. Najímáme zaměstnance s pevným charakterem a zdravým úsudkem, o kterých věříme, že budou jednat zodpovědně. Naším cílem je podporovat různorodou pracovní sílu a vedoucí pracovníky a rozvíjet všechny talenty v organizaci.
DENEVY dbá o bezpečnost svých zaměstnanců a svou činnost provádí tak, aby byla zachována maximální bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců i široké veřejnosti. Neustále pracujeme na zlepšování našeho výkonu v oblasti bezpečnosti zaváděním kultury bezpečnosti na pracovištích po celém světě.\n
Všichni jsme zodpovědní za bezpečné a zdravé pracoviště a sdílíme jeho výhody.
Chceme podporovat pracovní prostředí založené na podpoře a spolupráci, kde zaměstnanci spolupracují na plnění cílů společnosti. Koordinujeme naše zdroje způsobem, který je pro nás přínosem jako celku. Pro podporu takové spolupráce v rámci organizace poskytujeme podpůrné systémy, organizační nástroje a postupy a také vhodnou infrastrukturu.
Spolupráce s vládními úřady, jejich úředníky a zaměstnanci (včetně nemocnic v místním vlastnictví, státních nebo federálních nemocnic) a dodržování celé řady složitých zdravotních předpisů je pro mnohé z nás v DENEVY běžnou praxí. Kromě toho pomáháme státním zaměstnancům v zemích, ve kterých působíme, porozumět našemu podnikání. Je pro nás důležité podělit se o své zkušenosti a poznatky týkající se otázek veřejné politiky a regulace, které mohou ovlivnit způsob našeho podnikání.
Jsme přesvědčeni, že našemu podnikání nejlépe slouží odpovědné obchodní chování a dodržování našich hodnot, které platí bez ohledu na místní kulturu nebo výzvy, které nám mohou stát v cestě. Obchodujeme s jednotlivci a organizacemi ("obchodními partnery"), kteří sdílejí náš závazek k vysokým etickým standardům a kteří podnikají společensky a ekologicky odpovědným způsobem.
Stejně jako si vážíme a chráníme naše vlastní interní informace a obchodní tajemství, máme také zásadu respektovat práva duševního vlastnictví ostatních. Při naší práci můžeme získávat citlivé nebo interní informace od třetích stran (jako jsou dodavatelé, zákazníci nebo jiní obchodní partneři), které jsou důvěrné. Takové informace respektujeme a uchováváme je v důvěrnosti.
Naším cílem je poskytovat včasné, přesné a spolehlivé informace zástupcům médií, odborníkům i veřejnosti. Abychom byli jasní a přesní, určili jsme konkrétní funkce a osoby, které jsou zodpovědné za komunikaci se zástupci médií, odborníky i širokou veřejností.
Sociální média jsou digitální technologie a postupy, které lidem umožňují vytvářet a sdílet obsah, názory, nápady, zkušenosti a pohledy různými způsoby (jako jsou blogy, sociální sítě a tak dále). DENEVY využívá sociální média pouze pro obchodní účely, přičemž zaměstnanci je využívají i pro různé osobní účely.
Naším cílem je plnit a překračovat požadavky zákazníků a regulačních institucí týkající se výzkumu, vývoje, nákupu, výroby, balení, testování, dodávky, údržby a marketingu našich produktů a služeb. Kvalita znamená důsledné plnění požadavků včasným poskytováním produktů a služeb nejvyšší kvality.

Zajišťováním kvality to však nekončí. Naším cílem je také neustálé zlepšování ve vývoji, výrobě a dodávání produktů našim zákazníkům. Věříme, že každodenní důraz na kvalitu individuální práce posílí naši firemní kulturu.
Vlastnictví a majetek společnosti, zejména její duševní vlastnictví, jsou klíčovými hybateli našeho úspěchu. Všichni zaměstnanci musí pracovat na ochraně našich patentů, ochranných známek, autorských práv, obchodních tajemství a dalších interních informací a firemního know-how.

Důvěrné informace zahrnují například obchodní, marketingové a další firemní databáze, duševní vlastnictví strategie a plány, marketingové strategie a plány, ceny, informace o prodeji, neveřejné finanční informace, záznamy o zákaznících a zaměstnancích, výrobní technologie, výzkumná a technická data a informace o vývoji nových produktů.
Při běžném podnikání můžeme shromažďovat osobní údaje od různých jednotlivců, včetně zaměstnanců, zákazníků a dalších jednotlivců, se kterými obchodujeme. DENEVY shromažďuje a uchovává pouze takové osobní údaje, které přiměřeně potřebuje k podnikání, a zavádí opatření na ochranu těchto informací.
Naším cílem je poskytovat přesné, úplné, nestranné, včasné a spolehlivé informace regulačním orgánům, akcionářům, zákazníkům, zdravotníkům, novinářům, finančním analytikům, makléřům a veřejnosti. Náš systém vnitřní kontroly účetního výkaznictví a zveřejňování je navržen tak, aby poskytoval přiměřenou jistotu, že účetní závěrka pro externí použití bude připravena v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a bude věrně reprezentovat finanční situaci společnosti. Poskytujeme přesné a úplné informace o stavu podnikání a financí společnosti DENEVY.
Počítačová technologie – hardware, software, sítě a přenášené informace – je nezbytná pro náš obchodní úspěch a musí být chráněna. Každý, kdo používá počítač, je odpovědný za to, že tyto prostředky budou používány správně, bezpečně a pro zamýšlené obchodní účely. DENEVY může monitorovat nebo přistupovat ke komunikačním systémům, aby zajistila integritu a ochranu proti podvodům a zneužití. Kromě toho lze monitorování použít k detekci neoprávněného přístupu nebo použití pro nepodnikové účely.
Vytváříme, spravujeme, uchováváme a likvidujeme záznamy a informace naší společnosti v souladu se zásadami společnosti DENEVY.
Kromě našeho obecného závazku zlepšovat podmínky a vyvíjet pokroky v IT světě podporujeme také charitativní organizace a organizace dobré vůle, které prospívají společnosti.
Také se snažíme vracet komunitám, jichž jsme součástí, a poskytovat podporu komunitám v nouzi. Navíc jsme hrdí na počet našich zaměstnanců, kteří se dobrovolně pro společnost hlásí, a v mnoha ohledech je podporujeme.
Přestože hlavním způsobem, jakým přispíváme k lepšímu světu, je poslání naší společnosti, naším cílem je také chránit životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat a přispívat k sociálnímu pokroku.
DENEVY se zavazuje dodržovat etické postupy na všech svých provozovnách po celém světě. Mezi naše zodpovědnosti v této oblasti patří vytváření povědomí a porozumění o lidských právech, zaměstnání a pracovních postupech. Integrací těchto principů do strategií, politik a postupů a životem v souladu s našimi vlastními hodnotami DENEVY zachovává základní odpovědnost svých zaměstnanců v našem prostředí a nastavuje tak kroky k dlouhodobému úspěchu.

DENEVY podporuje a respektuje ochranu mezinárodně prosazovaných lidských práv a usiluje o to, abychom se nepodíleli na žádném jejich porušování. Zachováváme také princip svobody sdružování a účinného uznávání práva na kolektivní akce, odstranění všech forem nucené a povinné práce a účinné odstranění dětské práce. Dětská práce je formou zneužívání, která je porušením lidských práv a je vykládána a definována mezinárodními dohodami. Mezinárodní společenství prohlásilo odstranění dětské práce za deklarovaný princip a zavázaly se k tomu také téměř všechny vlády na světě.
Chceme být považováni za společnost, ve které všichni jednáme v souladu s našimi hodnotami a zásadami. Tímto způsobem získáváme důvěru zainteresovaných stran – zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů, akcionářů, regulačních orgánů a sousedů v komunitách, ve kterých působíme.

Kodex chování platí pro všechny členy vedení a zaměstnanců společnosti DENEVY, jejích dceřiných společností a ovládaných dceřiných společností. Kromě toho společnost DENEVY také očekává, že její obchodní partneři budou splňovat standardy stanovené v tomto Kodexu.

Chcete si vybudovat vlastní IT byznys?

Kontaktujte nás a my vám pomůžeme začít

Začít projekt
Dostávejte nejnovější zprávy a speciální nabídky
Dejte nám svůj souhlas a nenechte si ujít žádné zajímavé novinky od společnosti DENEVY
Přihlásit se k odběru
O vaše data se staráme dle našich  zásad o ochraně osobních údajů
Denevy Logo
linkedininstagramfacebooktwittermedium
Rychlý kontakt
Kancelář v Praze a v Bratislavě
Tel +420 774 494 633 Email sales@denevy.eu
Další odkazy
Medium blog
Pro média
GDPR
Firemní rejstřík
Napište nám recenzi
Clutch.co
Trustpilot.com
Dotační projekty z fondů EU
EU flag
2024 © Copyright Denevy