Denevy Logo

Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále jen „soutěž“ nebo jen „pravidla“):

I. Organizátor a provozovatel soutěže

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost DENEVY s.r.o., IČO 02995107, se sídlem Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9, zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka C 226341 (dále také jen „Provozovatel“).

II. Místo a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v konkrétním uvedeném termínu v rámci internetových stránek www.denevy.eu a prostřednictvím e-mailu marketing@denevy.eu.

III. Soutěžní zadání

Soutěž bude zahájena Provozovatelem prostřednictvím zveřejnění na webu www.denevy.eu vždy k uvedenému konkrétnímu datu.

IV. Základní principy soutěže

4.1. Výhry jsou vždy přesně definovány v každé jednotlivé soutěži. Může se jednat například o dárkový poukaz nebo zážitkovou aktivitu.
4.2. O vyhodnocení soutěže, výhře a případně pořadí výherců v soutěži rozhoduje Provozovatel. Provozovatel vyhodnotí došlé odpovědi od soutěžících dle zadání dané soutěže, zda byla soutěžní otázka správně zodpovězena a zároveň splněny všechny podmínky stanovené pro úspěšné zařazení do soutěže. Ze všech soutěžících, kteří dané podmínky splnili, bude následně Provozovatelem vybrán předem definovaný počet výherců, kteří obdrží předem uvedenou výhru. Provozovatel bude přihlížet zejména k výkonnosti a efektivitě soutěžních řešení a jejich relevanci k zadané soutěžní otázce, případně dalším aspektům (opět vždy dle podmínek uvedených v konkrétní soutěži). V případě shodných řešení bude vybrán ten účastník soutěže, který své řešení zaslal dříve. V případě shodných řešení, zaslaných ve stejný moment, se stanou výherci oba (nebo více).

V. Podmínky účasti v soutěži

5.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností se mohou soutěže zúčastnit pouze se svolením svého zákonného zástupce.
5.2. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že odpoví na soutěžní otázku, případně splní další definované podmínky uvedené v každé konkrétní soutěži, a to zasláním e-mailu na marketing@denevy.eu.
5.3. Zapojením se do soutěže potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže, zejména souhlasy níže uvedené.
5.4. Každý soutěžící se do soutěže může zapojit pouze jednou. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Provozovatele o takovém opatření je konečné a není povinen své důvody prokazovat.
5.5. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžní příspěvky, které zejména:
neodpovídají na soutěžní otázku,
obsahují prvky násilí, pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Provozovatele nebo třetí osoby,
u kterých byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
O tom, zda přihlášený soutěžní příspěvek vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

VI. Oznámení a předání výher

6.1. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění podmínek těchto pravidel. Provozovatel je oprávněn Pravidla v průběhu soutěže upravit či změnit. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.
6.2. Výherci budou po ukončení soutěže, nejpozději však do 10 pracovních dnů, informováni o výhře prostřednictvím odpovědi na e-mailovou zprávu. Zároveň budou výherci vyzváni ke kontaktování Provozovatele k dohodnutí si způsobu převzetí výhry. V případě, že si výherce nedohodne způsob předání výhry nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udělena. V případě, že nebude možné udělit všechny výhry v soutěži nebo v případě, že si soutěžící nevyzvedne výhru ani do jednoho měsíce poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena. V případě nepřevzetí výhry výhercem nárok na výhru propadá.

VII. Osobní údaje

7.1. Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas Provozovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu 5 let, a to za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména a odpovědí soutěžících v tištěných a internetových médiích. Souhlas uděluje soutěžící podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a telefonní číslo a stejně tak další údaje poskytnuté v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je podmínkou účasti soutěžícího v soutěži v případě výhry. Správcem osobních údajů je Provozovatel. Osobní údaje soutěžícího mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu externím dodavatelům, kteří pro Provozovatele zajišťují služby v oblasti pořádání spotřebitelských nebo obdobných soutěží, marketingu a propagace nebo zasílání zpráv a zásilek.
7.2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla nebo na níže uvedený e-mail. Za odvolání souhlasu je také považováno smazání soutěžního postu soutěžícím. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení a zpracování Provozovatelem (zpracování požadavku může trvat až 30 dní). Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost dosavadního zpracování a v případě výherců po předání výhry ani zpracování jejich osobních údajů za účelem doložení splnění těchto pravidel Provozovatelem. Na základě právních předpisů na ochranu osobních údajů (především GDPR) má soutěžící za stanovených podmínek dále právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o jejich zpracování, právo na opravu nesprávných a neúplných údajů, právo získat osobní údaje a přenést je k jinému správci, právo podat námitky proti zpracovávání a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz). Pokud si soutěžící přeje uplatnit některé své právo nebo má jiný dotaz či stížnost ohledně zpracování osobních údajů, může kontaktovat Provozovatele poštou nebo e-mailem na marketing@denevy.eu.
7.3. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Provozovateli souhlas s uveřejněním soutěžní odpovědi a osobních údajů soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, případně bydliště (město) ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách Provozovatele, instagramových nebo facebookových stránkách Provozovatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a k propagačním účelům Provozovatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Provozovatele.
8.2. Provozovatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.
8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je dle posouzení Provozovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Provozovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. provozovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly.
8.4. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.denevy.eu. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na marketing@denevy.eu
8.5. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 9. 2023
Dostávejte nejnovější zprávy a speciální nabídky
Dejte nám svůj souhlas a nenechte si ujít žádné zajímavé novinky od společnosti DENEVY
Přihlásit se k odběru
O vaše data se staráme dle našich  zásad o ochraně osobních údajů
Denevy Logo
linkedininstagramfacebooktwittermedium
Rychlý kontakt
Kancelář v Praze a v Bratislavě
Tel +420 774 494 633 Email sales@denevy.eu
Další odkazy
Medium blog
Pro média
GDPR
Firemní rejstřík
Napište nám recenzi
Clutch.co
Trustpilot.com
Dotační projekty z fondů EU
EU flag
2024 © Copyright Denevy